کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی
2022 11 07 کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی نرجس مزینانی دانشجوی رشته اپتیک و لیزر دانشگاه کوثر عنوان بازیکن برتر مسابقات والیبال هفته تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه های بجنورد را کسب کرد با آرزوی موفقیت های بیشتر برای این دانشجوی ورزشکار # هفته تربیت...
2022 07 Nov
تیم والیبال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد عنوان قهرمانی را کسب کرد
2022 11 07 تیم والیبال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد عنوان قهرمانی را کسب کرد تیم والیبال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد عنوان قهرمانی را کسب کرد تیم والیبال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد عنوان قهرمانی را کسب کرد ۴ آبان ۱۴۰۱ مسابقه والیبال به مناسبت هفته تربیت بدنی بین دانشگاه های بجنورد به...
2022 07 Nov
کسب مقام دوم تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد
2022 11 07 کسب مقام دوم تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد کسب مقام دوم تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد کسب مقام دوم تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد 15آبان یکدوره مسابقه فوتسال بین دانشگاه های شهرستان بجنورد به میزبانی آموزشکده دخترانه انقلاب برگزار گردید. دراین ...
2022 07 Nov
معاون محترم دانشجویی به همراه کارشناس حوزه سرای دانشجویی دانشگاه در تاریخ1400/09/29از سرای دانشجویی دانشکده علوم قرانی استان خراسان شمالی بازدید نمودند.
معاون محترم دانشجویی به همراه کارشناس حوزه سرای دانشجویی دانشگاه در تاریخ1400/09/29از سرای دانشجویی دانشکده علوم قرانی استان خراسان شمالی بازدید نمودند.
2021 21 Dec
بازدید دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر
2019 06 26 بازدید دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر بازدید دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر ***بازدید دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس امور دانشجویان و هیات همراه از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر***
2019 26 Jun
جشن هفته خوابگاه ها اردیبهشت ماه 98
2019 06 22 جشن هفته خوابگاه ها اردیبهشت ماه 98 جشن هفته خوابگاه ها اردیبهشت ماه 98 جشن هفته خوابگاه ها اردیبهشت ماه 98
2019 23 Jun
برگزاری مراسم هفته خوابگاه ها
برگزاری جشن هفته خوابگاه ها
2018 12 Jun